Den Haag, 20 januari 2022

Geachte mevrouw van Gennip, beste Karien,   


Allereerst gefeliciteerd met uw benoeming tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er staat u een belangrijke opdracht te wachten.

Modernisering van de arbeidsmarkt is een zeer belangrijk thema voor de komende kabinetsperiode. Het is hard nodig om betekenisvol werk voor iedereen te creëren en om misstanden aan de basis van de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. De positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt behoeft daarbij aandacht. Dit onderwerp kan niet nog een kabinetsperiode blijven liggen. Zelfstandigen hebben behoefte aan duidelijkheid.

Momenteel staan 1,4 miljoen mensen in Nederland te boek als zelfstandig ondernemer zonder personeel. Dit is zo’n 12,5% van alle werkenden; een aanzienlijk deel van onze arbeidsmarkt. Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is een koepel van belangenbehartigers voor zelfstandig ondernemers. Via de bij VZN aangesloten organisaties vertegenwoordigen we 100.000 zelfstandigen uit allerlei beroepsgroepen, sectoren en regio’s. We zijn onafhankelijk;  niet ingebed in een werkgevers- of werknemersorganisatie. VZN is daarmee een autonome stem en een aangewezen spreekbuis voor zelfstandigen.

We hebben een vernieuwende en oplossingsgerichte visie op de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Een visie die hen een duidelijke en volwaardige plek biedt op die arbeidsmarkt, ruimte geeft aan zelfstandig ondernemerschap, hen de voorwaarden en verantwoordelijkheid geeft voor een sociaal vangnet en schijnconstructies effectief bestrijdt. Onze missie, visie, doelen en uitgangspunten hebben we uitgewerkt in een manifest, handreiking en visienotitie. Deze documenten vindt u bijgevoegd bij deze brief.  Wij komen graag bij u langs om onze ideeën nader toe te lichten.

De arbeidsmarkt is een complex samenspel van werkgevers, werkenden en overheid. Juist vanwege deze complexiteit, in combinatie met de huidige prangende vraagstukken, is het zaak om met alle betrokken partijen samen te werken aan werkbare wet- en regelgeving. Verschillende perspectieven op de zaak zijn nodig, om te komen tot nieuwe oplossingen voor de problemen van vandaag en waarmee we toewerken naar een moderne, inclusieve arbeidsmarkt van morgen. VZN wil in deze context de stem van zelfstandigen zorgvuldig verwoorden en in een open en constructief overleg met het kabinet en met vertegenwoordigers van andere organisaties van zelfstandigen, werkgevers en werknemers komen tot breed gedragen oplossingen.

Het is uit oogpunt van draagvlak en praktische uitvoerbaarheid zeer belangrijk dat er bij de ontwikkeling van nieuw arbeidsmarktbeleid en nieuwe wet- en regelgeving niet alleen over maar ook met zelfstandigen wordt gesproken. Wij komen dan ook graag langs om de samenwerking met u te starten en zien uit naar uw positieve reactie.

Met vriendelijke groet, namens de zelfstandig werkenden op onze arbeidsmarkt,

Vereniging Zelfstandigen Nederland